1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en Am-B-Care. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld of u wordt mondeling op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van deze voorwaarden op de website. 
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Am-B-Care  zich het recht voor 70% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt.
  3. Am-B-Care zal aan het eind van de maand waarin de behandeling plaatsvond of direct na de behandeling een factuur overhandigen of digitaal doorsturen, die de cliënt per overschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum dient te voldoen. De factuur kan de cliënt bij de zorgverzekeraar indienen.
  4. Am-B-Care heeft bewust geen contract met sommige zorgverzekeraars, maar staat wel ingeschreven in het kwaliteitsregister Fysiotherapie Algemeen Practicus en het BIG register. Am-B-Care is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar van de cliënt. Dit is een individuele overeenkomst tussen de cliënt en de zorgverzekeraar.
  5. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de Am-B-Care gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, het bedrag vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  6. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Am-B-Care gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,-.